Domovská stránka » Nechcete sa spoliehať na zákon? Svoju poslednú vôľu môžete spísať v závete

Nechcete sa spoliehať na zákon? Svoju poslednú vôľu môžete spísať v závete

by 00Onlinesenior00
Na obrázku je ruka staršieho človeka, v ruke má pero a píše do zošita.

Závet, testament alebo posledná vôľa – spôsob, ako rozhodnúť o svojom majetku podľa svojho zváženia a presvedčenia ešte počas života. Závet umožňuje zmeniť  dedičov alebo rozdeliť majetok v inom pomere, než by vyplývalo zo zákona. Jeho spísanie má jasné pravidlá.

Ak sa nechcete spoliehať na zákon, či máte inú predstavu o vysporiadaní a prerozdelení vášho majetku, odporúča sa spísať závet, v ktorom vyjadríte svoje želania. V závete môžete odkázať celý svoj majetok alebo len jeho časť, resp. odkázať konkrétny majetok konkrétnych dedičom. Na zvyšok nerozdeleného majetku sa bude vzťahovať dedenie zo zákona.

Závet môžete spísať:

 • vlastnoručne (tzv. holografný závet) – napísaný a podpísaný vlastnou rukou
 • alebo v inej písomnej forme, na počítači alebo napísaný cudzou rukou za účasti svedkov (tzv. alografný závet) – vlastnoručne podpísaný doložený podpismi dvoch svedkov, ktorí potvrdzujú, že listina je prejavom vašej poslednej vôle. Svedkami nemôžu byť zákonní alebo závetní dedičia či blízke osoby.
 • alebo u notára vo forme notárskej zápisnice – notár dohliada na správne vyhotovenie a závet ukladá do notárskeho centrálneho registra závetov a listín. Do notárskej úschovy a následne do registra je možné uložiť aj holografný a alografný závet

Dôležité údaje, ktoré v závete nesmú chýbať:

 • vlastnoručný podpis
 • deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný závet
 • jasnú informáciu, či závetca odkazuje celý majetok alebo konkrétny majetok konkrétnym dedičom
 • mená dedičov a ich podiely (ak podiely nie sú uvedené, platí, že sú rovnaké pre všetkých dedičov)

V prípade, že niektoré zo zákonných náležitostí chýbajú, závet je neplatný. Súčasťou závetu môže byť aj listina o vydedení.

Vydedenie je však možné len v prípadoch, ktoré ustanovuje zákon:

 • potomok v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch,
 • potomok o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať,
 • potomok bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka,
 • potomok trvalo vedie neusporiadaný život.

Závet môžete odvolať:

 • jednoduchým zničením – roztrhaním,
 • napísaním nového závetu
 • odvolaním

Ak premýšľate, ako vzor závetu vyzerá, môžete si stiahnuť náš VZOR.

Pripravila: Nina Bednáriková
Foto: pixabay.com

related articles

Napísať komentár